Thailand, Bahrain set up distribution hub

Thailand, Bahrain set up distribution hub

Thailand, Bahrain set up distribution hub